بله، مگاپری از رمز ارزها برای عملیات واریز و برداشت پشتیبانی می کند.