اخبار شرط بندی و مقاله های آموزشی

شرط بندی انتخابات
اخبار

شرط بندی در انتخابات چیست؟

آیا می توانید روی انتخابات شرط بندی کنید ، سوالی که معمولاً از ما پرسیده می شود و پاسخ این است – بله! بسیاری از سازندگان

اخبار

آموزش شرط بندی در شطرنج

آیا می توانید روی شطرنج شرط بگذارید سوالی است که از ما گاهی سوال می شود و جواب این است – بله! اینکه شما بخواهید یا

شرط بندی و پیش بینی وقت اضافه
اخبار

آموزش شرط بندی در وقت اضافی

معمولاً از ما سوال می شود ، آیا شرط ها در وقت اضافی حساب می شوند اما پاسخ بله یا خیر قطعی نیست ، زیرا این

شرط بندی اسکار
اخبار

آیا میتوان در اسکار شرط بندی کرد؟

آیا می توانید روی اسکار شرط ببندید سوالی است که از ما گاهی پرسیده می شود و جواب این است بله است! اسکارها به عنوان معتبرترین